JuRo Unirek/VZV
Stichting de Kogge

Stichting Sportpark de Kogge


Algemeen

De stichting is een overkoepelende organisatie die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op het totale complex. Hiervoor heeft de stichting het eigenaarschap van de gebouwen op het park waaronder de kleedkamers en de VZV-kantine en het parkeerterrein. Ook de 4 voetbalvelden, 2 handbalvelden, een atletiekbaan de sporthal ´t Zijveld en het parkeerterrein vallen hieronder. De onderliggende gronden worden gepacht. De sporthal wordt voor een belangrijk deel door handbalvereniging VZV gehuurd, maar ook de SZVV, NHV, voetbalvereniging VZV, omliggende voetbalverenigingen en recreatietennissers maken onder meer van de sporthal gebruik.

Tennisvereniging de Kogge is een volledig zelfstandige vereniging en wordt al jaren gezien als een zeer welkome en goede buur op het sportpark met een overeenkomstige doelstelling.

Kantinediensten

De VZV-kantine moet de VZV-sfeer uitademen. Beide verenigingen kunnen de kantine, na overleg met het Dagelijks Bestuur, smaakvol inrichten. Het is dus geen handbal - of voetbalkantine maar; ‘DE VZV-KANTINE’.
Handbal- en voetbalvereniging VZV leveren hiervoor kantinediensten en beide verenigingen ontvangen hier jaarlijks een passende financiële vergoeding voor. Het Kogge bestuur zorgt ervoor dat op zaterdag- en zondag beheerders aanwezig zijn. Zij zijn op die dagen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen en zijn met de kantinediensten ‘HET GEZICHT VAN VZV’. Een goed gastheer- of gastvrouwschap ligt in handen van die personen.

Bestuur

Het bestuur bestaat per 1 januari 2014 uit:
 • Dagelijks bestuur (DB):
  • Voorzitter
   • Henk Visser
  • Secretaris
   • Frans Kramer
  • Penningmeester
   • Nel Stuijt
 •  
 • Algemeen bestuur (AB)
  • VZV Handbal
   • Willem Keesom
  • VZV Voetbal
   • Arjen de Bruyne
   • Cees Blokdijk
  • TAV
   • Ebe Elzinga

Het dagelijks bestuur komt in vergadering elke maand bijeen. Elke 2 maanden wordt het dagelijks bestuur versterkt met leden uit de verenigingen en vormt tezamen het algemeen bestuur. Volgens (vaste) agenda worden alle relevante zaken besproken en vastgelegd in openbare notulen die door de secretaris wordt verspreid onder de aanwezigen en verenigingen.

Daarnaast zijn er een viertal commissies actief die regelmatig het Algemeen Bestuur van de directe gang van zaken op hoogte brengen. Dit zijn:
 • Commissie kantine
 • Commissie sporthal
 • Commissie onderhoud
 • Commissie groenvoorziening

Onze Missie (wat doen we)

Het bevorderen van de lichamelijke opvoeding en de sportbeoefening, alsmede het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties en personen op dit terrein, en voorts hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

Onze Visie (hoe doen we dit)

De huurders, sporters en de bezoekers het gevoel geven dat ze altijd van harte welkom zijn op het sportpark. Dit moet door het uitdragen van een goed gastheerschap en ervoor zorgen dat alle bedrijfsonderdelen aan de eigentijdse eisen voldoen.

Onze Doelstelling

Sportpark de Kogge multifunctioneel beschikbaar blijven stellen voor onze doelgroepen conform de gestelde veiligheid en kwaliteitseisen op een dusdanige manier dat het beoefenen van sport bereikbaar blijft voor een ieder.De waarde van ons sportcomplex voor de gemeenschap blijkt wel uit recent berekend onderstaande gegevens:
 • Gemiddeld aantal vrijwilligers per week: 295 personen
 • Gemiddeld aantal vrijwilligers bij topdrukte: 310 personen
 • Gemiddeld aantal bezoekers per week: 2.120 personen
 • Gemiddeld aantal bezoekers bij topdrukte: 2.750 personen

Veiligheidsplan

Stichting Sportpark de Kogge steekt jaarlijks veel tijd aan het actueel houden van een veiligheidsplan. Met dit plan wil de stichting op structurele wijze de veiligheid en het welzijn van onze verenigingen, bezoekers en onze (vrijwillige) medewerkers en de veiligheid van onze eigendommen zo optimaal mogelijk proberen waarborgen.

Het plan is door het DB opgesteld op basis van:
 • Bij haar bekende en voor ons geldende landelijke-, provinciale- en gemeentelijke regelgeving
 • De resultaten van een in eigen beheer opgestelde Risico Inventarisatie en Evaluatie
 • In het kader van de ARBO-wetgeving en de RI&E voor sportverenigingen.
 • Bestaande interne regelgeving o.a. gebaseerd op onze statuten en huishoudelijk reglement.

Onderdelen hiervan zijn wat te doen bij:
 • Brand
 • Ongeval (ziekte)
 • Alcoholmisbruik
 • Bezoekers overlast
 • Vernieling (zaakbeschadiging)
 • Diefstal / Inbraak
 • Interne criminaliteit

In dit plan wordt onderandere melding gemaakt van:
 • Een beschrijving van onze stichting, voor zover relevant voor het bepalen van de veiligheidsrisico’s
 • Een risico-inventarisatie voor zover wij deze hebben kunnen vaststellen (RI&E) gekoppeld aan een Evaluatie per veiligheidsrisico van maatregelen, welke in dit kader reeds heeft getroffen en de maatregelen, welke eventueel nog getroffen moeten worden.
 • Een samenvatting RI&E.
 • Ontruimingsplan
 • AED (herhaling) trainingen
 • Controles/inspecties (externe en interne diensten)
 • Taakomschrijvingen
 • Het plan is de door de plaatselijke gemeentelijke brandweer goedgekeurd!

Vergunning

De Stichting beschikt over de vereiste vergunningen en certificaten zoals:
 • Gebruiksvergunning
 • Vergunning drank en horecawet
Er zijn interne richtlijnen voor leidinggevenden, kantinebeheer en kantinemedewerkers uitgevaardigd.

Ten slotte

Als bestuur zijn we enorm trots op het sportcomplex. Vaak krijgen we dit van gasten te horen. Dit is echter een compliment aan iedereen, vrijwilligers, besturen en sporters. Het zal duidelijk zijn dat we dit trotse gevoel door SAMENWERKING alleen kunnen bereiken.

Namens het bestuur